Principal Investigator

Hongqi Xu
Chief scientist
hqxu@pku.edu.cn

Research Scientists (RSs)

Jiyin Wang
Associate RS
wang_jy@baqis.ac.cn
Po Zhang
Associate RS
zhangpo@baqis.ac.cn
Shili Yan
Assistant RS
yansl@baqis.ac.cn
Xingjun Wu
Assistant RS
wuxj@baqis.ac.cn
Xiaofei Liu
Assistant RS
liuxf@baqis.ac.cn
Zhihai Liu
Assistant RS
liuzh@baqis.ac.cn
Chuanchang Zeng
Assistant RS
zengcc@baqis.ac.cn
Jianhuan Wang
Assistant RS
wangjianhuan@baqis.ac.cn
Dingming Huang
Assistant RS
huandm@baqis.ac.cn

Postdocs

Jiaan Qi
qija@baqis.ac.cn

Students

Han Gao
gaohan19@pku.edu.cn
Yi Luo
yiluo@stu.pku.edu.cn
Haitian Su
htsu@stu.pku.edu.cn
Junhang Liu
liujh2023@baqis.ac.cn

Engineers

Xiaobo Li
lixb@baqis.ac.cn

Alumni

Jianhuan Wang (Postdoc BAQIS & Peking U., now at BAQIS)
Dingming Huang (Postdoc BAQIS & Peking U., now at BAQIS)
Jieyin Zhang (Postdoc BAQIS & Peking U., now at Songshan Lake Materials Laboratory)
Weijie Li (Phd 2023 from Peking U., now at Huawei)
Xiaobo Li (Phd 2022 from Peking U., now at BAQIS)
Li Zhang (Phd 2022 from Peking U., now at goverment)
Furong Fan (Phd 2022 from Peking U., now at goverment)
Yuanjie Chen (Phd 2021 from Peking U., now at Huawei)
Jingwe Mu (Phd 2021 from Peking U., now at Huawei)