2023


 • Weijie Li, Zhihai Liu, Jingwei Mu, Yi Luo, Dong Pan, Jianhua Zhao, and H. Q. Xu, Charge States, Triple Points, and Quadruple Points in an InAs Nanowire Triple Quantum Dot Revealed by an Integrated Charge Sensor, Advanced Quantum Technologies 6, 2200158 (2023) https://doi.org/10.1002/qute.202200158
 • Ding-Ming Huang, Xu Wu, Kai Chang, Hao Hu, Ye-Liang Wang, H. Q. Xu, Jian-Jun Zhang, Strain effects in twisted spiral antimonene, Advanced Science 10, 2301326 (2023) https://doi.org/10.1002/advs.202301326
 • Sandra Benter, Yi Liu, Renan Da Paixao Maciel, Chin Shen Ong, Lassi Linnala, Dong Pan, Austin Irish, Yen-Po Liu, Jianhua Zhao, Hongqi Xu, Olle Eriksson, Rainer Timm, and Anders Mikkelsen, Tuneable 2D surface Bismuth incorporation on InAs nanosheets, Nanoscale 15, 9551-9559 (2023) https://doi.org/10.1039/D3NR00454F
 • Shili Yan, Haitian Su, Dong Pan, Weijie Li, Zhaozheng Lyu, Mo Chen, Xingjun Wu, Li Lu, Jianhua Zhao, Ji-Yin Wang, and Hongqi Xu, Supercurrent, Multiple Andreev Reflections and Shapiro Steps in InAs Nanosheet Josephson Junctions, Nano Letters 23, 6497-6503 (2023) https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c01450
 • Jiaan Qi, Xiansong Xu, Dario Poletti, and Hui Khoon Ng, Efficacy of noisy dynamical decoupling, Physical Review A 107, 032615 (2023) https://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.107.032615
 • Xingjun Wu, Jianhuan Wang, Miaoling Huang, Shili Yan, and Rui-Rui Du, Realization of independent contacts in barrier-separated InAs/GaSb quantum wells, Appl. Phys. Lett. 122, 122102 (2023) https://doi.org/10.1063/5.0133795
 • Xiaohu Zheng, Ke Jia, Junhai Ren, Chongli Yang, Xingjun Wu, Youguo Shi, Katsumi Tanigaki, and Rui-Rui Du, Tunneling spectroscopic signatures of charge doping and associated Mott transition in α-RuCl3 in promixity to graphite, Phys. Rev. B 107, 195107 (2023) https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.107.195107
 • Vukan Levajac, Grzegorz P Mazur, Nick van Loo, Francesco Borsoi, Ghada Badawy, Sasa Gazibegovic, Erik PAM Bakkers, Sebastian Heedt, Leo P Kouwenhoven, and Ji-Yin Wang, Impact of Junction Length on Supercurrent Resilience against Magnetic Field in InSb-Al Nanowire Josephson Junctions, Nano Lett. 23, 4716–4722 (2023) https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.nanolett.2c04485

 • 2022


 • Xiaobo Li, Mengmeng Meng, Shaoyun Huang, Congwei Tan, Congcong Zhang, Hailin Peng, H. Q. Xu, Surface-bulk coupling in a Bi2Te3 nanoplate grown by van der Waals epitaxy, Nanoscale 14, 2586-2592 (2022) https://doi.org/10.1039/D1NR08054G
 • Yosuke Sato, Kento Ueda, Yuusuke Takeshige, Hiroshi Kamata, Kan Li, Lars Samuelson, H. Q. Xu, Sadashige Matsuo, and Seigo Tarucha, Quasiparticle Trapping at Vortices Producing Josephson Supercurrent Enhancement, Physical Review Letters 128, 207001 (2022) https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.128.207001
 • Li Zhang, Yuanjie Chen, Dong Pan, Shaoyun Huang, Jianhua Zhao, and H. Q. Xu, Fabrication and characterization of InSb nanosheet/hBN/graphite heterostructure devices, Nanotechnology 33, 325303 (2022) https://doi.org/10.1088/1361-6528/ac6c34
 • Xiaobo Li, Haitian Su, and H. Q. Xu, Electron transport properties of a narrow-bandgap semiconductor Bi2O2Te nanosheet, Applied Physics Letters 120, 233102 (2022) https://doi.org/10.1063/5.0092046
 • Furong Fan, Yuanjie Chen, Dong Pan, Jianhua Zhao, and H. Q. Xu, Electrically tunable spin-orbit interactions in an InAs nanosheet, Nanoscale Advances 4, 2642-2648 (2022) https://doi.org/10.1039/D2NA00143H
 • Li Zhang (张力), Dong Pan (潘东), Yuanjie Chen (陈元杰), Jianhua Zhao (赵建华), and Hongqi Xu (徐洪起), Quantum oscillations in a hexagonal boron nitride-supported single crystalline InSb nanosheet, Chinese Physics B 31, 098507 (2022) https://doi.org/10.1088/1674-1056/ac7455
 • Weijie Li, Jingwei Mu, Zhi-Hai Liu, Shaoyun Huang, Dong Pan, Yuanjie Chen, Ji-Yin Wang, Jianhua Zhao, and H. Q. Xu, Charge detection of a quantum dot under different tunneling barrier symmetries and bias voltages, Nanoscale 14, 14029 (2022) https://doi.org/10.1039/D2NR03459J
 • Minchul Lee, Rosa Lopez, H. Q. Xu, and Gloria Platero, Proposal for detection of the 0’ and π’ phases in quantum-dot Josephson junctions, Physical Review Letters 129, 207701 (2022) https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.129.207701
 • Shuai Zhao, Guodong Yuan, Di Zhang, Xingjun Wu, and Weihua Han, Scattering suppression at MOS interface towards high-mobility Si-based field-effect transistors, Materials Science in Semiconductor Processing 138, 106308 (2022) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1369800121006429

 • 2021


 • Jingwei Mu, Shaoyun Huang, Ji-Yin Wang, Guang-Yao Huang, Xuming Wang, and H. Q. Xu, Measurements of anisotropic g-factors for electrons in InSb nanowire quantum dots, Nanotechnology 32, 020002 (2021) https://doi.org/10.1088/1361-6528/abbc24
 • Yuanjie Chen, Shaoyun Huang, Dong Pan, Jianhong Xue, Li Zhang, Jianhua Zhao, and H. Q. Xu, Strong and tunable spin-orbit interaction in a single crystalline InSb nanosheet, npj 2D Materials and Applications 5, 3 (2021) https://doi.org/10.1038/s41699-020-00184-y
 • Jingwei Mu, Shaoyun Huang, Zhi-Hai Liu, Ji-Yin Wang, Dong Pan, Guang-Yao Huang, Yuanjie Chen, Jianhua Zhao, H. Q. Xu, A highly tunable quadruple quantum dots in a narrow bandgap semiconductor InAs nanowires, Nanoscale 13, 3983-3990 (2021) https://doi.org/10.1039/D0NR08655J
 • Zhi-Hai Liu, O. Entin-Wohlman, A. Aharony, J. Q. You, and H. Q. Xu, Topological states and interplay between spin-orbit and Zeeman interactions in a spinful Su-Schrieffer-Heeger nanowire, Physical Review B 104, 085302 (2021) https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.085302
 • Alexandros Vekris, Juan Carlos Estrada Saldaña, Thomas Kanne, Mikelis Marnauza, Dags Olsteins, Furong Fan, Xiaobo Li, Thor Hvid-Olsen, Xiaohui Qiu, Hongqi Xu, Jesper Nygård, and Kasper Grove-Rasmussen, Josephson junctions in double nanowires bridged by in-situ deposited superconductors, Physical Review Research 3, 033240 (2021) https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.033240
 • Zhi-Hai Liu and H. Q. Xu, Adiabatic topological pumping in a semiconductor nanowire, Journal of Applied Physics 130, 174301 (2021) https://doi.org/10.1063/5.0062653
 • Yuanjie Chen (陈元杰), Shaoyun Huang (黄少云), Jingwei Mu (慕经纬), Dong Pan (潘东), Jianhua Zhao (赵建华), and H. Q. Xu (徐洪起), A double quantum dot defined by top gates in a single crystalline InSb nanosheet, Chinese Physics B 30, 128501 (2021) https://doi.org/10.1088/1674-1056/abff2e
 • Yugui Cui, Yi Chu, Zhencun Pan, Yingjie Xing, Shaoyun Huang, Hongqi Xu, Anisotropic magnetoresistance as evidence of spin-momentum inter-locking in topological Kondo insulator SmB6 nanowires, Nanoscale 13, 20417-20424 (2021) https://doi.org/10.1039/D1NR07047A
 • Yongqian Zhao, Mengfei Xue, D. J. O. Göransson, M. T. Borgström, H. Q. Xu, and Jianing Chen, Probing strain in wurtzite InP-InAs core-shell nanowires with Raman spectroscopy, Physical Review B 104, 235309 (2021) https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.104.235309

 • 2020


 • Dingran Rui, Luzhao Sun, N. Kang, Hailin Peng, Zhongfan Liu, and H. Q. Xu, Superconductivity in an Al-twisted bilayer graphene-Al junction device, Japanese Journal of Applied Physics 59, SGGI07 (2020) https://doi.org/10.7567/1347-4065/ab641d
 • G. Q. Zhang, Xianzhang Chen, Li Lin, Hailin Peng, Zhongfan Liu, Liang Huang, N. Kang, and H. Q. Xu, Transport signatures of relativistic quantum scars in a graphene cavity, Physical Review B 101, 085404 (2020) https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.085404
 • Dingran Rui, Luzhao Sun, N. Kang, J. Y. Li, Li Lin, Hailin Peng, Zhongfan Liu, and H. Q. Xu, Realization and transport investigation of a Single Layer-Twisted Bilayer Graphene Junction, Carbon 163, 105-112 (2020) https://doi.org/10.1016/j.carbon.2020.03.006
 • B. Dalelkhan, D. Göransson, C. Thelander, K. Li, Y. J. Xing, V. F. Maisi, and H. Q. Xu, Ambipolar transport in narrow bandgap semiconductor InSb nanowires, Nanoscale 12, 8159-8165 (2020) https://doi.org/10.1039/D0NR00775G
 • Mengfei Xue, Ming Li, Yisheng Huang, Runkun Chen, Yunliang Li, Jingyun Wang, Yingjie Xing, Jianjun Chen, Hugen Yan, Hongqi Xu, Jianing Chen, Observation and Ultrafast Dynamics of Inter-Sub-Band Transition in InAs Twinning Superlattice Nanowires, Advance Materials 32, 2004120 (2020) https://doi.org/10.1002/adma.202004120
 • Kento Ueda, Sadashige Matsuo, Hiroshi Kamata, Yosuke Sato, Yuusuke Takeshige, Kan Li, Lars Samuelson, Hongqi Xu, and Seigo Tarucha, Evidence of half-integer Shapiro steps originated from nonsinusoidal current phase relation in a short ballistic InAs nanowire Josephson junction, Physical Review Research 2, 033435 (2020) https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.033435
 • Furong Fan, Yuanjie Chen, Dong Pan, Jianhua Zhao, and H. Q. Xu, Measurements of spin-orbit interaction in epitaxially grown InAs nanosheets, Applied Physics Letters 117, 132101 (2020) https://doi.org/10.1063/5.0023722
 • Weijie Li, Jingwei Mu, Shaoyun Huang, Dong Pan, Jianhua Zhao, and H. Q. Xu, Detection of charge states of an InAs nanowire triple quantum dot with an integrated nanowire charge sensor, Applied Physics Letters 117, 262102 (2020) https://doi.org/10.1063/5.0032832

 • 2019


 • Jianhong Xue, Yuanjie Chen, Dong Pan, Ji-Yin Wang, Jianhua Zhao, Shaoyun Huang, and H. Q. Xu, Gate defined quantum dot realized in a single crystalline InSb nanosheet, Applied Physics Letters, 114, 023108 (2019) https://doi.org/10.1063/1.5064368
 • D. J. O. Göransson, M. Heurlin, B. Dalelkhan, S. Abay, M. E. Messing, V.F. Maisi, M. T. Borgström, H. Q. Xu, Coulomb Blockade from the Shell of an InP-InAs Core-Shell Nanowire with a Triangular Cross Section, Applied Physics Letters 114, 053108 (2019) https://doi.org/10.1063/1.5084222
 • Dong Pan, Ji-Yin Wang, Wei Zhang, Lujun Zhu, Xiaojun Su, Furong Fan, Yuhao Fu, Shaoyun Huang, Dahai Wei, Lijun Zhang, Manling Sui,| Arkady Yartsev, H. Q. Xu and Jianhua Zhao, Dimension Engineering of High-Quality InAs Nanostructures on a Wafer Scale, Nano Letters 19, 1632-1642 (2019) https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.8b04561
 • D. J. O. Göransson, M. T. Borgström, Y. Q. Huang, M. E. Messing, D. Hessman, I. A. Buyanova, W. M. Chen, H. Q. Xu, Measurements of strain and bandgap of coherently epitaxially grown wurtzite InAsP-InP core-shell nanowires, Nano Letters 19, 2674-2681 (2019) https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.9b00644
 • Mengmeng Meng, Shaoyun Huang, Congwei Tan, Jinxiong Wu, Xiaobo Li, Hailin Peng, and H. Q. Xu, Universal conductance fluctuations and phase-coherent transport in a semiconductor Bi2O2Se nanoplate with strong spin-orbit interaction, Nanoscale 11, 10622-10628 (2019) https://doi.org/10.1039/c9nr02347j
 • Jianhong Xue, Shaoyun Huang, Ji-Yin Wang, and H. Q. Xu, Mott variable-range hopping transport in a MoS2 nanoflake, RSC Advances 9, 17885-17890 (2019) https://doi.org/10.1039/c9ra03150b
 • Jinhua Zhi, Ning Kang, Feifan Su, Dingxun Fan, Sen Li, Dong Pan, S. P. Zhao, Jianhua Zhao, and Hongqi Xu, Coexistence of induced superconductivity and quantum Hall states in InSb Nanosheets, Physical Review B 99, 245302 (2019) https://doi.org/10.1103/PhysRevB.99.245302
 • Yumei Jing, Shaoyun Huang, Jinxiong Wu, Mengmeng Meng, Xiaobo Li, Yu Zhou, Hailin Peng, and Hongqi Xu, A Single-Electron Transistor Made of a 3D Topological Insulator Nanoplate, Advanced Materials 31, 1903686 (2019) https://doi.org/10.1002/adma.201903686
 • Kento Ueda, Sadashige Matsuo, Hiroshi Kamata, Shoji Baba, Yosuke Sato, Yuusuke Takeshige, Kan Li, Sören Jeppesen, Lars Samuelson, Hongqi Xu, and Seigo Tarucha, Dominant non-local superconducting proximity effect due to electron-electron interaction in a ballistic double nanowire, Science Advances 5, eaaw2194 (2019) https://doi.org/10.1126/sciadv.aaw2194
 • Guan-Qun Zhang(张冠群), Li Lin(林立), Hailin Peng(彭海琳), Zhongfan Liu(刘忠范), Ning Kang(康宁), and Hong-Qi Xu(徐洪起), Coulomb-dominated oscillations in a graphene quantum Hall Fabry–Pérot interferometer, Chinese Physics B 28, 127203 (2019) https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1674-1056/ab55d3